Quy định Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định

LTS: Ngày 20.9.2021, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND, ban hành Quy định Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định. Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ký, có hiệu lực từ ngày 04.10.2021 và thay thế Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định.
Văn nghệ Bình Định đăng toàn văn Quy định Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định (Ban hành kèm Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021).

ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH ĐỊNH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định
(Kèm theo Quyết định số: 57/2021/QĐ-UBND
ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về việc xét tặng Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định, bao gồm: thể loại, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng, thẩm quyền và quy trình xét tặng, cơ cấu giải thưởng và kinh phí giải thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên, tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Bình Định có tác phẩm, công trình sáng tạo văn học, nghệ thuật thuộc các thể loại: Văn học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu, Múa, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 6 và Điều 7 Quy định này được đề nghị xét tặng Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định.

Điều 3. Tên gọi và quy định chung về giải thưởng
1. Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định (gọi tắt là Giải thuởng Đào Tấn – Xuân Diệu) là phần thưởng cao quý dành cho các công trình, tác phẩm sáng tạo văn học, nghệ thuật xuất sắc, có giá trị và đóng góp tích cực, nhằm biểu dương những hoạt động văn học, nghệ thuật góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định.
2. Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu được xét tặng và công bố 5 năm một lần.

Điều 4. Nguyên tắc xét tặng
1. Việc xét tặng Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.
2. Việc tổ chức xét tặng phải bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và công khai.
3. Một tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật của tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả chỉ được đề nghị xét tặng về một chuyên ngành văn học, nghệ thuật.
4. Nhóm tác giả được quy định gồm tối đa không quá 03 tác giả. Chỉ xét tác phẩm, công trình do cá nhân hoặc nhóm tác giả xuất bản, triển lãm chung; không xét tuyển tập, công trình, triển lãm của nhiều tác giả.

Chương II
THỂ LOẠI, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG

Điều 5. Thể loại xét tặng
Tác phẩm tham dự xét tặng thuộc một trong các chuyên ngành sau:
1. Văn học: Các thể loại văn, thơ, công trình nghiên cứu, biên khảo, lý luận, phê bình văn học, dịch thuật văn học, văn học thiếu nhi.
2. Sân khấu: Các kịch bản sân khấu được dàn dựng và công diễn; vở diễn sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về sân khấu.
3. Mỹ thuật: Các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng, các hình thức nghệ thuật đương đại (nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật hình ảnh động, nghệ thuật trình diễn); cuộc triển lãm mỹ thuật; tập sách in tác phẩm mỹ thuật, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về mỹ thuật.
4. Âm nhạc: Các thể loại âm nhạc, tuyển tập nhạc, chương trình nghệ thuật âm nhạc, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về âm nhạc.
5. Múa: Kịch bản múa được dàn dựng và công diễn; chương trình nghệ thuật múa; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về múa.
6. Nhiếp ảnh: Tác phẩm ảnh, cuộc triển lãm ảnh, tập sách ảnh, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về nhiếp ảnh.
7. Điện ảnh: Các bộ phim thuộc loại hình: phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình; kịch bản được dựng thành phim và được công chiếu; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về điện ảnh.
8. Kiến trúc: Công trình kiến trúc đã được xây dựng; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về kiến trúc; quy hoạch đô thị được phê duyệt, triển khai.
9. Văn nghệ dân gian: Các tác phẩm, công trình nghiên cứu, sưu tầm, biên khảo, dịch thuật, lý luận, phê bình về văn học, nghệ thuật dân gian.
10. Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số: Công trình nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật về văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

Điều 6. Tiêu chuẩn xét tặng
1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật được xét tặng Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu phải là tác phẩm tiêu biểu, có giá trị cao về nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật; phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc; có tác dụng xây dựng tâm hồn, đạo đức, định hướng thẩm mỹ và hình thành nhân cách, lối sống, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; có đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp văn học, nghệ thuật của đất nước; có tác dụng tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.
2. Tác phẩm có giá trị xuất sắc về văn học, nghệ thuật: Đã được tặng Giải Nhất, Nhì, Ba (Giải A, B, C hoặc Giải Vàng, Bạc, Đồng) tại các cuộc thi, liên hoan và triển lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; hoặc được tặng Giải Nhất, Nhì, Ba (Giải A, B, C hoặc Giải Vàng, Bạc, Đồng) của Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thuộc lĩnh vực chuyên ngành; hoặc được tặng giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan và triển lãm về văn học, nghệ thuật quốc tế có uy tín.
3. Tác phẩm văn học, nghệ thuật phản ánh đề tài về đất nước, con người Bình Định; ưu tiên xem xét các mảng đề tài lịch sử, cách mạng kháng chiến, di sản văn hóa truyền thống dân tộc, thiếu niên, nhi đồng, dân tộc thiểu số; về công cuộc đổi mới trong xây dựng và bảo vệ đất nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo; ca ngợi, biểu dương những con người tiêu biểu, tích cực trong xã hội.

Điều 7. Điều kiện xét tặng
1. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu phải đáp ứng điều kiện là đã được công bố và sử dụng trong thời gian 05 năm quy định xét thưởng dưới các hình thức: xuất bản (theo quy định của Luật Xuất bản), xây dựng, triển lãm, biểu diễn, ghi hình, ghi âm, phát sóng theo đặc trưng từng loại hình và được quy định như sau:
a) Về văn học, công trình hoặc tác phẩm phải được xuất bản, cụ thể là tập thơ có 25 bài trở lên cho một tác giả, nếu là nhóm tác giả thì mỗi tác giả phải có 15 bài trở lên; tập truyện ngắn, bút ký, hồi ký, nhật ký, tản văn, truyện dịch có từ 10 truyện, bài trở lên cho một tác giả, nếu là nhóm tác giả thì mỗi tác giả phải có 07 truyện, bài trở lên; hoặc tập tiểu thuyết, trường ca, nghiên cứu lý luận phê bình văn học, văn học thiếu nhi.
b) Về sân khấu, kịch bản sân khấu được xuất bản, hoặc được một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc không chuyên dàn dựng và biểu diễn; vở diễn sân khấu của đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc không chuyên đã công diễn; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về sân khấu được xuất bản.
c) Về âm nhạc, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về âm nhạc được xuất bản, hoặc tuyển tập nhạc được xuất bản có từ 20 bài nhạc trở lên; chương trình âm nhạc độc lập của cá nhân hoặc nhóm tác giả đã được biểu diễn, ghi đĩa CD, DVD (được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành), hoặc được ghi hình, ghi âm phát trên sóng phát thanh – truyền hình, thời lượng từ 25 phút trở lên.
d) Về mỹ thuật, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về mỹ thuật được xuất bản; tập sách tác phẩm mỹ thuật được xuất bản gồm 30 tác phẩm trở lên đối với một tác giả, nếu là nhóm tác giả thì mỗi tác giả phải có 15 tác phẩm trở lên; hoặc ít nhất là cụm 5 tác phẩm được triển lãm từ cấp tỉnh trở lên (trong đó có ít nhất 01 tác phẩm đạt giải thưởng cấp khu vực, 02 tác phẩm đạt giải thưởng cấp tỉnh); cuộc triển lãm mỹ thuật (được cơ quan có thẩm quyền cấp phép triển lãm) có từ 25 tác phẩm trở lên đối với cá nhân, nếu là nhóm tác giả thì mỗi tác giả phải có 15 tác phẩm trở lên (đối với nhóm 2 tác giả); mỗi tác giả phải có 10 tác phẩm trở lên (đối với nhóm 3 tác giả).
đ) Về múa, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về múa được xuất bản; kịch bản múa được một đơn vị nghệ thuật dàn dựng và công diễn; hoặc chương trình nghệ thuật múa độc lập được cơ quan có thẩm quyền cho phép dàn dựng, biểu diễn đến công chúng, hoặc được ghi hình phát trên sóng phát thanh – truyền hình, thời lượng từ 15 phút trở lên.
e) Về nhiếp ảnh, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về nhiếp ảnh được xuất bản; tập sách ảnh được xuất bản gồm 40 ảnh trở lên đối với một tác giả, nếu là nhóm tác giả thì mỗi tác giả phải có 20 ảnh trở lên; hoặc ít nhất là cụm 7 ảnh được giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên, hoặc được triển lãm cấp khu vực, toàn quốc, quốc tế; cuộc triển lãm ảnh (được cơ quan có thẩm quyền cấp phép triển lãm) có từ 35 ảnh trở lên đối với cá nhân, nếu là nhóm tác giả thì mỗi tác giả phải có 20 ảnh trở lên (đối với nhóm 2 tác giả); mỗi tác giả phải có 15 ảnh trở lên (đối với nhóm 3 tác giả).
g) Về điện ảnh, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về điện ảnh được xuất bản; kịch bản được dựng thành phim và công chiếu; bộ phim được công chiếu tại cơ sở chiếu phim, hoặc phát trên sóng phát thanh – truyền hình, thời lượng từ 30 phút trở lên.
h) Về kiến trúc, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về kiến trúc được xuất bản; công trình kiến trúc được xây dựng hoàn chỉnh, được Bộ Xây dựng cấp chứng nhận chất lượng công trình, hoặc được Hội Kiến trúc sư tỉnh đánh giá cao về ý tưởng sáng tạo; thiết kế quy hoạch đô thị được phê duyệt, triển khai.
i) Về văn nghệ dân gian, công trình nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật, biên khảo, lý luận, phê bình về văn học, nghệ thuật dân gian được xuất bản; hoặc công trình được phục hồi hoàn chỉnh, được dàn dựng và biểu diễn từ 01 buổi trở lên.
k) Về văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, công trình nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật về văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số được xuất bản.
2. Tác phẩm được in thành sách dạng tuyển tập, cuộc triển lãm, đĩa chương trình nhạc tham dự xét giải phải có trên 70% nội dung mới công bố lần đầu trong thời gian 5 năm xét giải.
3. Tác giả có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật được xét Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu phải chấp hành tốt pháp luật; tác giả đang trong thời gian chịu các hình thức kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật thì không được tham dự xét giải.
4. Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu phải là tác phẩm, công trình không có tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan, không có khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về nội dung kể từ khi được công bố, xuất bản đến thời điểm xét tặng Giải thưởng.

Chương III
QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC XÉT TẶNG

Điều 8. Thẩm quyền tổ chức xét tặng và cơ cấu Hội đồng xét tặng Giải thưởng
1. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.
2. Hội đồng xét tặng Giải thưởng gồm: Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Văn hóa – Xã hội; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; các thành viên là đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ theo dõi thi đua khen thưởng và có thể mời thành viên Hội đồng Nghệ thuật của các Hội chuyên ngành Trung ương, hoặc những người hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật có uy tín trong nước, khu vực và trong tỉnh.
3. Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng.
4. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Tư vấn giúp Hội đồng xét tặng giải thưởng về mặt chuyên môn.
5. Ban Tư vấn do Thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng và Thường trực Ban Tư vấn thống nhất đề xuất Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng quyết định thành lập. Ban Tư vấn có Trưởng ban là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và thành viên là các văn nghệ sĩ có uy tín thuộc các chuyên ngành văn học, nghệ thuật của tỉnh.
6. Ban Tư vấn và Hội đồng xét tặng giải thưởng có Tổ thư ký giúp việc do Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng quyết định. Thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng và thành viên Ban Tư vấn được hưởng thù lao theo quy định.

Điều 9. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tặng
1. Hội đồng được thành lập theo từng đợt xét tặng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
2. Tác giả có tác phẩm, công trình đang đề nghị xét tặng Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu không tham gia thành viên Hội đồng.
3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và bỏ phiếu kín.
4. Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 3/4 thành viên Hội đồng, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.
5. Hội đồng xem xét, thảo luận về từng tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu theo các tiêu chuẩn, quy định tại Điều 6 và Điều 12 của Quy định này.

Điều 10. Hồ sơ tham dự xét tặng
1. Tác giả tham dự xét giải gửi 01 bản chính và 05 bản sao hoặc ảnh chụp tác phẩm theo hình thức quy định tại Điều 7 (kèm theo đĩa ghi hình nếu là vở diễn, chương trình nghệ thuật, hoặc file hình nếu là hình ảnh).
2. Quyết định tặng thưởng hoặc Giấy chứng nhận tác phẩm đạt giải thưởng (bản sao, nếu có).
3. Bản đăng ký xét tặng Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu gồm các mục: Họ và tên tác giả, bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, hội viên (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh hoặc chuyên ngành Trung ương), tên tác phẩm, thể loại tham dự, thông tin chi tiết về tác phẩm, giải thưởng.
4. Bản sao giấy phép, giấy xác nhận triển lãm, biểu diễn và các tài liệu giải trình liên quan kèm theo để hỗ trợ việc xét giải.

Điều 11. Quy trình xét tặng
Việc lựa chọn tác phẩm, công trình, sáng tạo văn học, nghệ thuật đề nghị tặng Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu được thực hiện theo các bước sau:
1. Trong quý II của năm đầu tiên thuộc giai đoạn 5 năm sau liền kề, cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, thể lệ, hướng dẫn, tiếp nhận, tổng hợp danh sách các tác phẩm, công trình theo từng thể loại, báo cáo Hội đồng xét tặng giải và gửi Thường trực Ban Tư vấn để chấm sơ khảo. Đối với tác phẩm, công trình không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng theo quy định, cơ quan Thường trực Hội đồng có văn bản thông báo nêu lý do cụ thể cho tổ chức, cá nhân liên quan biết.
2. Thường trực Ban Tư vấn có trách nhiệm triệu tập các thành viên Ban Tư vấn tổ chức chấm sơ khảo, đánh giá, thẩm định về mặt chuyên môn, xếp loại tác phẩm và tư vấn theo từng chuyên ngành; sau đó tổng hợp, trình Hội đồng xét tặng giải thưởng chấm vòng chung khảo.
3. Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng triệu tập thành viên Hội đồng dự họp để thực hiện nhiệm vụ xét giải. Tác phẩm, công trình đạt Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu phải đạt ít nhất 75% số phiếu tán thành của tổng số thành viên Hội đồng.
4. Kết quả xét giải của Hội đồng xét tặng giải thưởng phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định). Trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo thì Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm xem xét giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả xét tặng, không xem xét đơn thư khiếu nại, tố cáo không có tên, không có địa chỉ hoặc đơn thư mạo danh. Sau thời hạn trên, cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng hoàn chỉnh thủ tục, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức trao tặng và thực hiện chế độ khen thưởng theo quy định.

Điều 12. Các quy định khác
1. Giải thưởng được trao căn cứ theo chất lượng tác phẩm, không nhất thiết xét đủ cơ cấu giải thưởng của từng thể loại văn học, nghệ thuật nếu thể loại ấy không có tác phẩm đạt tiêu chuẩn giải thưởng. Chỉ xét các tác phẩm, công trình nghiên cứu, sáng tạo văn học nghệ thuật, không xét các vai diễn của các nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên. Ngoài ra, xem xét thêm quá trình hoạt động của tác giả, sự tác động tích cực về mặt văn hóa tư tưởng, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước.
2. Mỗi tác giả có thể được xét nhiều giải khác nhau (nếu có nhiều thể loại).
3. Những tác phẩm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương trao tặng giải thưởng thì được Hội đồng xét giải tỉnh xem xét trao giải tương xứng với hình thức giải thưởng của Trung ương.
4. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật thuộc các đối tượng sau được ưu tiên xem xét xét giải:
a) Tác phẩm đạt giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật quốc tế có uy tín; về giải thưởng Nhiếp ảnh quốc tế là giải thưởng tại cuộc thi, triển lãm có quy mô quốc gia, nhiều quốc gia hoặc các tổ chức tương đương đứng ra tổ chức.
b) Tác phẩm đạt giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn cấp tỉnh do Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức, hoặc phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh tổ chức.
c) Tác phẩm của tác giả là người dân tộc thiểu số.

Chương IV
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ GIẢI THƯỞNG

Điều 13. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu cơ cấu gồm các loại giải: giải A, giải B và giải Khuyến khích. Số lượng giải thưởng mỗi thể loại văn học, nghệ thuật được Hội đồng xét giải thống nhất đề xuất trên cơ sở chất lượng tác phẩm.

Điều 14. Mức thưởng
Mỗi giải thưởng được nhận Bằng tặng thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng, gồm các mức sau:
1. Giải A: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
2. Giải B: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).
3. Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Điều 15. Kinh phí giải thưởng
Sử dụng từ ngân sách tỉnh và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành
1. Các lĩnh vực khen thưởng không nêu trong Quy định này được áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Bình Định.
2. Hội đồng xét tặng giải thưởng, Ban Tư vấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Văn hóa và Thể thao để kịp thời nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lâm Hải Giang

 

* Bạn đọc tải văn bản gốc: tại đây

 

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN