Hội VHNT

Lời nói đầu

Đánh dấu quá trình phát triển hội viên đồng thời ghi nhận những thành tích mới tiêu biểu của anh chị em, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định quyết định phát hành tập Kỷ yếu hội viên mới này

Kỷ yếu hội viên nhiệm kỳ 2022-2027

(Xem tại đây) Kỷ yếu hội viên nhiệm kỳ 2022-2027 Xuất bản theo Quyết định số163/QĐ-NXBHNV ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Nhà xuất bản Hội Nhà văn. In xong và nộp lưu chiểu tháng 5.2024.

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định

Điều lệ này gồm 07 chương 27 Điều đã được Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 – 2022) thông qua ngày 09  tháng 6 năm 2017, thay thế Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh  khóa IV và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt.

Chi hội Âm nhạc

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI ÂM NHẠC (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Mỹ thuật

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI MỸ THUẬT (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Nghệ sĩ Múa

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI NGHỆ SĨ MÚA (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Nhiếp ảnh

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI NHIẾP ẢNH (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Sân khấu

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI SÂN KHẤU (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Văn học

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI VĂN HỌC (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Văn nghệ dân gian

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội VHNT các DTTS

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI VHNT CÁC DTTS (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Cơ cấu tổ chức Hội VHNT Bình Định

Đại hội đại biểu Hội VHNT Bình Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022 tiến hành tại Hội trường Khách sạn Điện Ảnh (TP. Quy Nhơn) từ ngày 09.6.2017 đến ngày 10.6.2017 với sự tham gia của 153 đại biểu hội viên.

Lời nói đầu

Đánh dấu quá trình phát triển hội viên đồng thời ghi nhận những thành tích mới tiêu biểu của anh chị em, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định quyết định phát hành tập Kỷ yếu hội viên mới này

Kỷ yếu hội viên nhiệm kỳ 2022-2027

(Xem tại đây) Kỷ yếu hội viên nhiệm kỳ 2022-2027 Xuất bản theo Quyết định số163/QĐ-NXBHNV ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Nhà xuất bản Hội Nhà văn. In xong và nộp lưu chiểu tháng 5.2024.

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định

Điều lệ này gồm 07 chương 27 Điều đã được Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 – 2022) thông qua ngày 09  tháng 6 năm 2017, thay thế Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh  khóa IV và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt.

Chi hội Âm nhạc

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI ÂM NHẠC (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Mỹ thuật

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI MỸ THUẬT (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Nghệ sĩ Múa

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI NGHỆ SĨ MÚA (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Nhiếp ảnh

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI NHIẾP ẢNH (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Sân khấu

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI SÂN KHẤU (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Văn học

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI VĂN HỌC (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Văn nghệ dân gian

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội VHNT các DTTS

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI VHNT CÁC DTTS (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Cơ cấu tổ chức Hội VHNT Bình Định

Đại hội đại biểu Hội VHNT Bình Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022 tiến hành tại Hội trường Khách sạn Điện Ảnh (TP. Quy Nhơn) từ ngày 09.6.2017 đến ngày 10.6.2017 với sự tham gia của 153 đại biểu hội viên.