Hội VHNT

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định

Điều lệ này gồm 07 chương 27 Điều đã được Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 – 2022) thông qua ngày 09  tháng 6 năm 2017, thay thế Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh  khóa IV và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt.

Chi hội Âm nhạc

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI ÂM NHẠC (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Mỹ thuật

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI MỸ THUẬT (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Nghệ sĩ Múa

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI NGHỆ SĨ MÚA (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Nhiếp ảnh

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI NHIẾP ẢNH (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Sân khấu

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI SÂN KHẤU (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Văn học

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI VĂN HỌC (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Văn nghệ dân gian

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội VHNT các DTTS

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI VHNT CÁC DTTS (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Cơ cấu tổ chức Hội VHNT Bình Định

Đại hội đại biểu Hội VHNT Bình Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022 tiến hành tại Hội trường Khách sạn Điện Ảnh (TP. Quy Nhơn) từ ngày 09.6.2017 đến ngày 10.6.2017 với sự tham gia của 153 đại biểu hội viên.

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định

Điều lệ này gồm 07 chương 27 Điều đã được Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 – 2022) thông qua ngày 09  tháng 6 năm 2017, thay thế Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh  khóa IV và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt.

Chi hội Âm nhạc

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI ÂM NHẠC (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Mỹ thuật

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI MỸ THUẬT (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Nghệ sĩ Múa

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI NGHỆ SĨ MÚA (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Nhiếp ảnh

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI NHIẾP ẢNH (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Sân khấu

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI SÂN KHẤU (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Văn học

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI VĂN HỌC (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội Văn nghệ dân gian

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Chi hội VHNT các DTTS

Mời xem chi tiết tại đây: CHI HỘI VHNT CÁC DTTS (Nguồn: Kỷ yếu hội viên Hội VHNT Bình Định, NXB Hội Nhà văn – 2018)

Cơ cấu tổ chức Hội VHNT Bình Định

Đại hội đại biểu Hội VHNT Bình Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022 tiến hành tại Hội trường Khách sạn Điện Ảnh (TP. Quy Nhơn) từ ngày 09.6.2017 đến ngày 10.6.2017 với sự tham gia của 153 đại biểu hội viên.