“Văn hóa đã từng bước thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, phát triển con người Bình Định”…

(VNBĐ – Tiêu điểm). Đây là một trong những nội dung kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn về kết quả thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (NQ33) tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện NQ33 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức, diễn ra vào sáng ngày 23.4.2024 tại TP. Quy Nhơn.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh…

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức sáng ngày 23.4.2024. Ảnh: P.V

Mười năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện NQ33 một cách nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất, xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án về xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh. Những nét mới trong chuẩn mực văn hóa và nhân cách con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa dần được hình thành, nhiều giá trị văn hóa trong gia đình và cộng đồng được phát huy. Ý thức, trách nhiệm của người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng tốt hơn. Vai trò của văn học nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người được coi trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp. Các lễ hội truyền thống được duy trì, phục dựng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh thu hút du khách, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ của tỉnh phát triển. Công tác xây dựng văn hóa trong chính trị được quan tâm triển khai thực hiện, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng văn hóa kinh tế bước đầu có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động. Chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa ngày càng được nâng cao. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa các dân tộc thiểu số, giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng được quan tâm thực hiện, nhất là công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Tuồng, Bài chòi, võ cổ truyền Bình Định. Sự nghiệp giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn học nghệ thuật được quan tâm đầu tư phát triển góp phần trong xây dựng văn hóa, con người Bình Định. Hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế được chú trọng; các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn được quan tâm đầu tư xây dựng; chất lượng hoạt động nghệ thuật được nâng cao, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa được đẩy mạnh, huy động các nguồn lực xã hội trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định qua 10 năm thực hiện NQ33, văn hóa đã từng bước thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, phát triển con người Bình Định, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.

Đại diện 15 tập thể xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: P.V

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận để làm rõ thêm những kết quả trong thực hiện NQ33 như: Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nâng cao thể lực tầm vóc con người Việt Nam, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; Giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; Một số hạn chế, khó khăn trong sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh hiện nay… Hội nghị cũng nêu rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân. Ảnh: P.V

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các hội, đoàn thể trong tỉnh thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc NQ33, Kết luận số 76-KL/TW, Chương trình hành động của Tỉnh ủy gắn với thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chiến lược, đề án, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, con người trong sự nghiệp đổi mới và phát triển bền vững đất nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; rà soát, ban hành cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi trong phát triển văn hóa, con người; chú trọng các chính sách đặc thù về văn hóa, văn học nghệ thuật. Bảo vệ, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, chống hành vi tha hóa con người… Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa số gắn với kinh tế số, xã hội số và công dân số; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng; tôn vinh, đãi ngộ với các nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu; tạo điều kiện thuận lợi cho văn học, nghệ thuật phát triển; huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa, cán bộ làm công tác tham mưu trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Bình Định với bạn bè quốc tế, thu hút đầu tư, phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm văn hóa các dân tộc trong tỉnh; chủ động đấu tranh với những hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

15 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen:

15 tập thể: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa và Thể thao; Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định; Thị ủy Hoài Nhơn; Ban Tuyên giáo huyện ủy Tây Sơn; Ban Tuyên giáo huyện ủy Phù Cát; Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã An Nhơn; Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố Quy Nhơn; Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Phù Mỹ; Đảng ủy xã Bok Tới, huyện Hoài Ân; Đảng ủy xã Phước Quang, huyện Tuy Phước; Đảng ủy xã An Trung, huyện An Lão; Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh; Làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh.

10 cá nhân: Đại tá Đặng Hồng Thọ – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Võ Thanh Hải – Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thành Trung – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Nhà thơ, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng – Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn An Pha – Nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định; NNƯT Yang Danh – Chi hội trưởng Chi hội VHNT các DTTS Bình Định; NSND Đặng Minh Ngọc – Phó Trưởng Đoàn Tuồng Đào Tấn, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh; Đồng chí Nguyễn Tường Vân – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Hoài Nhơn; NNND Minh Đức – Hội viên Chi hội Sân khấu Bình Định; Đồng chí Nguyễn Thị Lai – Chi hội trưởng phụ nữ khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn.

P.V

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN