Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương

(VNBĐ – Làm theo gương Bác). “Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao” là nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai ngày 17.5.2023.

Chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động
Năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa và cũng là Chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Năm 2022, trên cơ sở kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Chuyên đề của năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và triển khai thực hiện Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” trong toàn Đảng bộ.

Qua 01 năm thực hiện, cho thấy: Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương có chuyển biến tích cực. Tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, tiền phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều vấn đề khó, phức tạp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội; trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được giải quyết có kết quả rõ rệt. Trong học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Việc thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện gắn với trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động; công tác tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời; gần đây xuất hiện tư tưởng sợ sai, sợ chịu trách nhiệm, không dám nghĩ, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương… Cá biệt có cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý…

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương
Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đây là sự kế thừa, phát triển của các chuyên đề năm 2021 và 2022, có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và trong bối cảnh tỉnh Bình Định đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chuyên đề năm 2022 và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 17.5.2023. Ảnh: S.P

Để thực hiện tốt nội dung chuyên đề năm 2023, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, có giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương, nhất là Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07.6.2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm trong thực hiện trách nhiệm nêu gương…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chuyên đề năm 2022 và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023, đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được trong thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Để triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 đạt hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng nội dung Chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đưa nội dung Chuyên đề vào chương trình, kế hoạch hành động của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp phải gương mẫu trong học tập, nghiên cứu và và đăng ký thực hiện nội dung chuyên đề. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Chuyên đề năm 2023, nhất là kiểm tra, giám sát trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tính tiền phong, gương mẫu, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chú trọng nhân rộng, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, nhất là những điển hình về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, về tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác. Lấy kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2023 làm cơ sở để nhận xét, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân vào dịp cuối năm 2023.

P.V

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN