Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến

(VNBĐ – Tiêu điểm). Sáng 9.6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, khen thưởng năm 2022, nhằm tôn vinh các điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước và đánh giá kết quả phong trào thi đua của tỉnh.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; các đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các cá nhân đạt giải thưởng Nhà nước; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, địa phương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập; Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022; 75 đại biểu đại diện cho các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Năm 2022, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7.4.2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13.8.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh gắn với quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh thời gian qua đã có bước chuyển biến tích cực. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp được kiện toàn, củng cố và hoạt động có hiệu quả. Các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua có tác dụng thiết thực. Các cơ quan thông tin đại chúng đã chú ý hơn việc tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành và Nhà nước khen thưởng đã có tác dụng giáo dục, động viên, nêu gương học tập. Thi đua, khen thưởng đã tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh biểu dương và đánh giá cao những thành tích, nỗ lực phấn đấu của các điển hình tiên tiến, tin tưởng rằng mỗi điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh sẽ tiếp tục rèn luyện phấn đấu vươn lên nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần lan tỏa ngày càng nhiều những việc làm tốt trong xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Bình Định phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT – XH năm 2023 và đưa phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực gắn thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đồng chí Phạm Anh Tuấn phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3.4.2023 của UBND tỉnh.

Trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu: tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua – khen thưởng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị; làm cho việc tham gia các phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị và từng cá nhân; huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm (2021-2025) và các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để khơi dậy, động viên cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị, trong đó tập trung thi đua thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng; nội dung, tiêu chí thi đua phải cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hội nghị đã biểu dương, tôn vinh 75 đại biểu là điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Sở NN&PTNT, Huân chương Độc lập hạng Ba cho Văn phòng UBND tỉnh; Cờ Thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 21 tập thể. Trong số 75 đại biểu là điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được biểu dương, tôn vinh lần này có 3 nghệ sĩ là hội viên Hội VHNT Bình Định: Nghệ nhân Nhân dân Minh Đức, Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Thị Kim Châu và Nghệ sĩ Ưu tú Đào Trung Nghĩa.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: V.P
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: V.P
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tặng hoa và biểu trưng lưu niệm cho Nghệ nhân Nhân dân Minh Đức. Ảnh: V.P
Kết quả khen thưởng năm 2022: Trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng nhì cho 03 tập thể và 01 cá nhân; Huân chương Lao động các hạng cho 02 tập thể và 05 cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 01 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cho 10 tập thể và 30 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 19 tập thể; Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày cho 91 cá nhân. Truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 02 gia đình có con duy nhất là liệt sĩ và có nhiều con là liệt sĩ; Truy tặng và phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 02 cá nhân.UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng thưởng Cờ thi đua cho 79 tập thể, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 529 tập thể, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 39 cá nhân, Bằng khen cho 550 tập thể và 1.462 cá nhân. Tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác là 989 người, chiếm 67,65%, tăng 11,41% so với cùng kỳ; tỷ lệ khen thưởng cho lãnh đạo, quản lý là 473 người, chiếm 32,35%, giảm 11,41 so với cùng kỳ.

P.V

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bừng thức Đề Gi

Đầu năm 2023, khi các phân đoạn của tuyến đường ĐT 639 dọc bờ biển từ TP. Quy Nhơn đến địa phận xã Mỹ Thành (Phù Mỹ) hoàn tất, Đề Gi đã bừng thức…

Ngày xuân đi hội Chùa Bà

Nhón những bước chân trên nền gạch thẫm trong khuôn viên chùa, tôi mường tượng xa xôi về một thuở phồn vinh xưa cũ vào đầu thế kỷ XVII…