Văn hóa dân gian

Văn hóa tín ngưỡng vùng Bãi Ngang

(VHDG BĐ 2011-2020). 1. Thủ tục tế lễ đình làng Xương Lý Đình làng Xương Lý có tục lệ Xuân kỳ, Thu tế. Lễ tiết Xuân kỳ vào ngày tiết Thanh minh trong tháng 3 âm lịch. Lễ tiết Thu tế vào ngày lập thu.

Văn hóa tín ngưỡng vùng Bãi Ngang

(VHDG BĐ 2011-2020). 1. Thủ tục tế lễ đình làng Xương Lý Đình làng Xương Lý có tục lệ Xuân kỳ, Thu tế. Lễ tiết Xuân kỳ vào ngày tiết Thanh minh trong tháng 3 âm lịch. Lễ tiết Thu tế vào ngày lập thu.