Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống

(VNBĐ – Thời đàm). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào những ngày cuối tháng 01.2021 là sự kiện trọng đại, bước ngoặt đánh dấu sự phát triển của Đảng ta và của cả dân tộc Việt Nam.

Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể nhân dân, toàn thể cán bộ, đảng viên, các nhân sĩ, trí thức, cùng đông đảo nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và đóng góp nhiều ý kiến quý báu. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng.
Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thể hiện sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Như vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra những quyết sách quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện quá trình phát triển đất nước nhanh và bền vững, xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta khẳng định rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.
Một trong những vấn đề quan trọng sau Đại hội là phải đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng không phải ở chỗ thông qua được nghị quyết, bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương mới, mà quan trọng hơn là thời gian tới, chúng ta phải tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống thế nào, biến nó thành hiện thực thế nào, vì qua kiểm điểm cho thấy việc tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu; do đó, Nghị quyết của Đại hội phải sớm được thể chế hóa, cụ thể hóa thành những chủ trương, phải chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống dưới; phải làm ra của cải vật chất, dân phải giàu, nước phải mạnh, đời sống nhân dân phải hạnh phúc, ấm no hơn, thế mới là Đại hội thành công.

Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thật sự đi vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung phổ biến, tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc và thực hiện Nghị quyết Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Định kỳ, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua yêu nước, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực trên các mặt đời sống xã hội.

Với quyết tâm chính trị của toàn Đảng, với sự chung sức đồng lòng của toàn dân và toàn quân, chúng ta tin tưởng rằng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ được triển khai thực hiện toàn diện và sớm đi vào cuộc sống.

QUANG LỢI (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

(Văn nghệ Bình Định số 95 tháng 3.2021)

 

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hoa hậu và “vạ miệng”

Sau khi vượt qua 39 thí sinh khác để đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World Vietnam 2023, người đẹp quê Hoài Ân, Bình Định trở thành cái tên được nhắc tới…

Đua theo đường đua F1

Giải đua thuyền máy Nhà nghề Quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 sẽ diễn ra ngay trên đầm Thị Nại của TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào cuối tháng 3.2024…